KVKK, Site Kullanım, Tur Satış ve Üyelik Sözleşmesi


KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE AYDINLATMA METNİ 

OPSİYON TURİZM SEYAHAT ACENTASI LTD. ŞTİ.(bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ŞİRKET tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen 6698 KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

· Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin akademik süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

· Şirketimizin akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları,

- Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,

- Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, rezervasyon, vize başvurusu işlemleri, tur işlemleri, uçak bilet işlemleri, transfer ve araç kiralama, Pasaport işlemlerinin yapılması 

- Yurt dışı tur, vize, transfer ve sair zorunlu işlemlerin yapılması,

- Kişisel seyahat, vize ve sair işlemlerde kısıtlılık durumlarının temini ve tespiti,

- Şirketimiz içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,

- Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

- Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması;

- Rıza vermeniz halinde, hayat sigortası ve sağlık sigortası operasyonlarının yürütülmesi,

-Kişiye özel şirketimiz ile ilgili işlemlerin yapılmasında ödeme alınması, EFT, HAVALE ve sair işlemlerin yapılmasında,


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Şirket tarafından yapılan işlemlerde(rezervasyon, tur işlemleri, vize işlemleri, uçak bilet işlemleri, pasaport işlemleri, araç kiralama ve transfer işlemleri, Otel oda rezervasyonu ve sair tüm işlemler) Şirketimiz tarafından ilgili kurumlara KVKK kapsamında temin etmekte olduğumuz bilgileri zorunlu olanlarla sınırlı kalmak kaydı ile paylaşılacağını/paylaşılmakta olduğunu peşinen kabul etmiş olursunuz.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca

- Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

Şirketimiz ile yapacağınız işlemler içerisinde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; OPSİYON TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI LTD.ŞTİ. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVKK.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz politikaları çerçevesinde ve iş bu sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, operasyonel işlemlerin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.


5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.opsiyonturizm.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Şirket merkez adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu www.opsiyonturizm.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


OPSİYON TURİZM SEYAHAT ACENTASI LTD. ŞTİ.


SİTE KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 


Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.opsiyonturizm.com adresindeki OPSİYON TURİZM SEYAHAT ACENTASI. Ltd. Şti firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 


2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 


3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 


5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 


7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

OPSİYON TURİZM SEYAHAT ACENTASI LTD. ŞTİ.


TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

1-) TARAFLAR

İşbu satış sözleşmesi bir tarafta OPSİYON TURİZM SEYAHAT ACENTASI LTD. ŞTİ.

(Bu sözleşmede kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TÜKETİCİ arasında, yurt içi veya yurt dışı gezileri konusunda akdolunmuştur. ŞİRKET ve TÜKETİCİ her biri ayrı ayrı ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılır.


1.1) ŞİRKETİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı : OPSİYON TURİZM SEYAHAT ACENTASI LTD. ŞTİ.

Adres : MİTHATPAŞA MAH. DİSPANSER SOK. NO:2-4/5 GÖKTÜRK /EYÜPSULTAN / İSTANBUL 

Telefon : 0212 890 65 90

E-mail : [email protected]

İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir. Bu sözleşmede, madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.

1.2) TÜKETİCİ, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) ŞİRKETİMİZ sorumlu değildir.

1.3) TÜKETİCİ 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

1.4) Taraflar, gösterilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Taraflar adreslerdeki değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.


2-) KONU

İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ’nin, ŞİRKET’imize ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.


3-) PAKET TURUN NİTELİKLERİ VE SÜRESİ :

3.1) SÜRESİ

Paket turu …/…./2019 hareket tarihi …/…../2019 dönüş tarihi olmak üzere, toplam …. Gece ….. Gündür. (24 saat dilimi olarak belirtilmiştir.) Paket turun başlangıç yeri istanbul ve bitiş yeri istanbul dir. (Tur içerisindeki gidiş ve dönüş tarihleri ile konaklama süresi müşterinin satın aldığı paket kadardır)

3.2) PAKET TUR NİTELİKLERİ

DURAKLAMA YERLERİ ve GÜZERGAH KONAKLAMA TARİHLERİ, TÜRÜ, YERİ, SÜRESİ, NİTELİĞİ, SINIFI YEMEK PLANI Pansiyon durumu her gezi için tanıtım broşüründe yer almaktadır. (Mücbir sebep hallerinde yapılacak değişiklikler makul süre içerisinde müşteriye aktarılacaktır, kabul edip etmemek müşteriye aittir. Mücbir sebep halinde fiyat değişikliği müşteriye aynen yansıtılacak olup bu halde müşteri onayı/rızası aranmaksızın şirket olarak işlemler devam ettirilecektir bu konuda muhtariyet tek taraflı olarak Şirketimize aittir)

Tam Pansiyon: Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği (Değişiklik gösterebilir)

Yarım Pansiyon: Kahvaltı, öğle veya akşam yemeğinden biri (Değişiklik gösterebilir)

Oda Kahvaltı: Kahvaltı (Değişiklik gösterebilir)


– TÜKETİCİ paket tura başlayacağı yere, kendi imkanları ile gelir. TÜKETİCİnin, ŞİRKET’imizden paket tura dahil hizmetler dışında ayrıca hizmet satın alınması bu hizmeti, paket tura dahil etmez.

-ULAŞIM ARAÇLARININ TÜRÜ, YOLCULUĞUN SINIFI, HAREKET VE DÖNÜŞ TARİHLERİ, SAATLERİ, YERLERİ YOLCULUKLA İLGİLİ BELİRLİ YER TAHSİSİ VARSA BU YER İLE İLGİLİ BİLGİ ARA KONAKLAMA YERİ, TARİHİ VE AKTARMA BİLGİLERİ PASAPORT GENEL BİLGİLERİ VİZE ŞARTLARI YAŞ VE SAĞLIK ŞARTLARI TURİST REHBERLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ ZORUNLU SİGORTA İLE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN BİLGİ

3.3) İş bu maddede belirtilen ve broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra mücbir sebepler hariç olmak üzere ve Şirket menfaatleri çerçevesinde ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

4-) SÖZLEŞME BEDELİ

4.1) Sözleşme bedeli ………..$/€ karşılığı …………… TL (KDV dahil) dir. Bu bedele, tur ile ilgili işbu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dahil olan tüm hizmetler dahildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler Şirketimizin belirleyeceği ekstra ücrete tabidir. Ancak ekstra turların Şirketimizden kaynaklanmayan Operasyonel sebepler ve/veya Mücbir sebepler neticesinde yapılamaması halinde müşteri Şirketimizden hiçbir tazminat ve/veya iade talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.2) Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havalanına iniş vergileri gibi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişikliklerinden doğacak maddi yükümlülüklerin tamamı TÜKETİCİ’’ye aittir.

4.3) İş bu sözleşme bedelinin yabancı para cinsinden belirlenmesi halinde yapılan satışlarda www.opsiyonturizm.com web sitesinde belirtilmiş olan Döviz kuru esas alınacaktır. Sözleşmede döviz karşılığı TL olarak belirtilen tur bedelinin tahsilatı sonuçlandığında,kur farklılıkları nedeniyle oluşabilecek TL fiyat değişiklikleri, TÜKETİCİ’ye bizzat yansıtılacaktır. Tüketici söz konusu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödemede temerrüt olması halinde aylık %9 Yasal Faiz uygulanır ve ayrıca kur farkı oluşması halinde de söz konusu bedelin de tahsili Müşteri’den talep edilir.

4.4) Sözleşmenin tamamen ve/veya kısmen iptali durumunda, iki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir TÜKETİCİ nin, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal etmesi halinde (iptal süresi önemli değildir) TÜKETİCİ nin iade hakkı olduğu durumlarda; odada kalacak ikinci TÜKETİCİ “tek oda” (single) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.

4.5) Sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az 7 gün öncesinde TÜKETİCİye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin % 5’ ini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:

a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.

b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.

c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

Bu belge ile ŞİRKET’e yukarıda numarası yazılı olan kredi kartıma rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisini veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde aylık % 10 vade farkı ile borcumu ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

6-) ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin %100'ü peşin olarak ödenmelidir. Belirtilen süreler içinde ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde, Şirketimizi yapılan rezervasyonları her zaman mehil vermeksizin iptal etme ve/veya yeni bir Tüketici’ye satma hakkı saklıdır.

Şirketimiz ile yapmış olduğunuz paket tur sözleşmesi uyarınca ödemenin kredi kartına taksit ile yapılması durumunda, bankanız tarafından size tanınacak ekstra taksit imkanlarının değiştirilmesi ve sona ermesinden ŞİRKET’imizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

BDDK’nın 27.11.2013 tarih ve 2013/33 sayılı “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik Taslağı”nın kabul edilmesi halinde, Bankanın uygulamakta olduğu taksit uygulamasında değişiklik olabilir ya da sona erebilir. Bu gibi bir uygulama değişikliğine gidilmesi durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bu durumda Müşteri, ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ŞİRKET’ten herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. ”

ŞİRKET, gerekli gördüğü takdirde erken rezervasyon tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.


7-) GENEL HÜKÜMLER

7.1) ŞİRKET paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası yaptırır.

7.2) ŞİRKET esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİ ye derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;

a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler

b) iş bu sözleşmenin 4.4. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat değişiklikleri.


7.3) Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Söz konusu asgari katılımcı sayısına ulaşılamaması halinde tur iptalinin yapılması konusunda muhtariyet tek başına Şirketimize aittir.

Paket turun düzenlenmesi için 15 kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu broşürde belirtilen süreye kadar TÜKETİCİ'ye bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİ nin tazminat talep etme hakkı yoktur. Ancak seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

7.4) Varsa Seyahat Acentasının ……………. Adresinde bulunan ………. İrtibat numarası ile ……….fax numarası ve www……. İnternet adresine sahip temsilcisi(bundan sonra TEMSİLCİ olarak anılacaktır) veya ……. Adresinde bulunan …….. iletişim bilgili……. unvanlı yerel irtibat noktası (……………..) belirtilmelidir.

7.5) ŞİRKET, TÜKETİCİ’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.

7.6) ŞİRKET, TÜKETİCİ ye paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.

7.7) ŞİRKET, paket turun iptali durumunda 7.6 da belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

7.8) TÜKETİCİ, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, ŞİRKET’e yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİ nin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.


MÜCBİR SEBEPLER

8.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ŞİRKET’in ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ŞİRKET için mücbir sebep sayılır. Bu haller,

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.

b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.

c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.


8.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ŞİRKET sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. ŞİRKET ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

9-) SÖZLEŞMENİN DEVRİ

9.1) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ŞİRKET’e yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

9.2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ŞİRKET’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ŞİRKET tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

9.3) Devir eden için başlatılan vize işlemi iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, ŞİRKET tarafından vize işlemleri takip edilebilir.

Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden TÜKETİCİ’ye aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura katılamayacağından devir gerçekleşmez ve sözleşmenin iptal hükümleri (10.11 maddesi) uygulanır. Ayrıca devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.


10-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI VE SONUÇLARI

10.1) Paket turun başlamasından 7 gün önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin Şirketimizden kaynaklanmayan nedenlerle değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ŞİRKET’e yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

a) ŞİRKET tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma

c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme


10.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ŞİRKET, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür.

10.3) Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ŞİRKET tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1 maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.

ŞİRKET tarafından iptal edilen gezilerde; TÜKETİCİ’nin uçak bileti mil ile ya da ücreti ile ŞİRKET dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından ŞİRKET sorumlu değildir.

10.4) ŞİRKET’in paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ŞİRKET paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ’nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ŞİRKET’in ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ŞİRKET o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, ŞİRKET, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

10.5) Kişilerin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (uçak, tren, otobüs veya özel araç vb.) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe halleri TÜKETİCİnin sorumluluğunda olup, bu konuda ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle TÜKETİCİ ŞİRKET’ten bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

10.6) TÜKETİCİNİN, ŞİRKET’e yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir.

TÜKETİCİNİN gezinin başlamasından 15 gün öncesine kadar (30 / 16 gün arası) iptal ve değişiklik talep etmesi halinde, gezi bedelinin %40’ı, 15 günden az bir süre kala (15 / 0 gün arası) talep etmesi halinde ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Cayma akçesi ödenmedikçe tura katılım askıya alınır.

Erken rezervasyon dönemine dahil yurt dışı tur paketlerinde; kayıt anında rezervasyon bedelinin %40’ ı tahsil edilir. TÜKETİCİ, tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala (30 / 0 gün arası) ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Erken rezervasyon tur paketinde, tur hareket tarihine 30 gün öncesine kadar, ödenen kişi başı tur paket ücretinin %5’i tutarında cezai işlem karşılığında değişiklik yapılabilir. Talep edilen yurtdışı tur paketine ait kontenjan bulunmaması halinde, ŞİRKET’in paket değişikliğini kabul etmeme hakkı saklıdır.

Erken rezervasyon döneminde indirimsiz rezervasyon yapılan turlarda normal iptal şartları geçerlidir.

10.7) Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ŞİRKET’e ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.

10.8) TÜKETİCİ tarafından tur tarihi ve her türlü değişiklik taleplerinde yukarıdaki ödemelere ek olarak dosya masrafı olarak 50 TL tahsil edilir.

10.9) Charter uçuşlarda tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala (30 / 0 gün arası) yapılan iptallerde hiç bir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

10.10) Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile ŞİRKET sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

10.11) ŞİRKET TÜKETİCİ’nin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

10.12) ŞİRKET’in olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ’ye münferiden yapabileceği gibi, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

11-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ

11.1) ŞİRKET, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

a) TÜKETİCİNİN (ağır veya hafif aranmaksınız) kusuru ve/veya ihmalinin bulunması.

b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.

ç) ŞİRKET’in veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin broşürde belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.

11.2) Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, ŞİRKET ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİYE zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

12-) HAREKET SAATLERİ

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden ACENTE sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce ŞİRKET’ten kontrol edilmelidir. ŞİRKET tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte, yolcular da bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

13-) BAGAJ

13.1) Tura katılan TÜKETİCİNİN her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise aksi belirtilmedikçe 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu kural değişmektedir. Güncel bagaj bilgisi tanıtım broşüründe bulunmaktadır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

13.2) Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar kesinlikle taşıma araçlarına ve konaklama tesislerine alınamaz.

Ayrıca her çeşit evcil hayvan, ŞİRKET’in açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

14-) VİZE İŞLEMLERİ

Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Seyahat ŞİRKET’inin vize alma taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri TÜKETİCİye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay (konsoloslukların bildirimlerine göre değişiklik gösterebilir) öncesine kadar gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak ŞİRKET’e teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan ŞİRKET’in vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından ŞİRKET ‘in hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Programlarımız için tur bitiş tarihi itibarıyle minimum 6 ay geçerliliği olan pasaport gerekmektedir.

15-) RESMI DOKUMANLAR VE SAGLIK BELGELERI

Yolcular seyahate cıkmadan once acenteleri ile asagıda detayları verilen belgelerin gecerliligini kontrol etmeleri gerekmektedir. Kalkıstan önce gereklı dökümanları yanlarında bulundurmaları ve bu belgelerin (pasaport vs.) geçerliliğini kontrol etmek yolcuların kendi mesuliyetindedir.

16-) DİĞER HÜKÜMLER

16.1) Tüketiciler, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara, uyulması gereken uluslar arası ve ulusal mevzuat hükümlerine uyacağını, 3. kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde haklı nedenle iade alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

16.2) TÜKETİCİNİN şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli TÜKETİCİNİN özen borcu olup şikayet konusunun hizmet alındığı esnada ŞİRKET yetkililerine bildirilmesi halinde çözümlenmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün iken belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi TÜKETİCİnin iyi niyetli olmayan haline karinedir. ŞİRKET, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ’ye karşı sorumludur. Ancak TÜKETİCİNİN, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini ŞİRKET yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde TÜKETİCİ turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

16.3) ŞİRKET’in sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uygulanacaktır.

16.4) Gezi programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel ACENTELER belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılamaması nedeniyle ŞİRKET’ten hiçbir tazminat veya iade talep edilemez.

16.5) TÜKETİCİ kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit etmekle mükelleftir. TÜKETİCİ kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından ŞİRKET sorumlu olmaz. TÜKETİCİ kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla ACENTE’den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan TÜKETİCİ tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu ŞİRKET’e kayıt öncesinde bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre ŞİRKET’in TÜKETİCİ’yi talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

16.6) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan TÜKETİCİ (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan TÜKETİCİ (ler) in ŞİRKET aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve ACENTE’nin TÜKETİCİye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ŞİRKET’in sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan TÜKETİCİler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını tanıtım broşürü, katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

16.7) TÜKETİCİ, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder.

16.8) Ek sözleşme yapılmaksızın, TÜKETİCİ de mevcut paket tur sözleşmelerinde yer alan ilave değişiklikler, düzeltmeler veya eklemeler, ŞİRKET yetkilisi tarafından imzalanmış olması şartı ile geçerli olacaktır.


17-) SİGORTA HÜKÜMLERİ

17.1) ŞİRKET, TÜKETİCİ tarafından 1618 sayılı yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi hallerinde sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, paket tur bedeli kadardır. TÜKETİCİ dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık hallerinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

17.2) Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan TÜKETİCİLERİN eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. ŞİRKET bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Her türlü sigorta işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. ŞİRKET’in herhangi bir kusurunun bulunmadığı durumlarda zararın sigorta tarafından herhangi bir nedenle kapsam dışı bırakılması halinde ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

17.3) Müşterinin ŞİRKET’in sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, müşteri başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahıptır. Ancak bu durumda müşteri, ŞİRKET’in sağladığı seyahat sigorta bedelinin iadesini isteyemez.


18- ) DELİL ANLAŞMASI

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ŞİRKET’in defter ve kayıtları ile sair belge ve dökümanlar, hesap özetleri, yetkili müdür ve müdürlerce onaylanmış bilanço ve raporlar, ŞİRKET’e ait Online Rezervasyon Sistemi üzerinden TÜKETİCİ tarafından girilen bilgiler, onaylanan tüm evrak ve belgeler başkaca kanıt gücüne gerek bulunmaksızın nihai, kesin ve münhasır delil sayılacaktır.


19- ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması Türk Hukukuna tabidir, doğacak ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.

a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgileri ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ŞİRKET’in en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,

b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,

c) Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde,

TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ nin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,

d) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler,

e) TÜKETİCİ ye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.